Index of /kde/Attic/4.1.2/src/kde-l10n/


../
kde-l10n-bg-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       473971
kde-l10n-bg-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1624420
kde-l10n-ca-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       1559519
kde-l10n-ca-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       3605922
kde-l10n-cs-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       620470
kde-l10n-cs-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       2874845
kde-l10n-csb-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta        25-Sep-2008 16:41        64064
kde-l10n-csb-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       387033
kde-l10n-da-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       2228549
kde-l10n-da-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       9058766
kde-l10n-de-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       5419783
kde-l10n-de-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42      20138795
kde-l10n-el-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       566395
kde-l10n-el-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1932237
kde-l10n-en_GB-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta       25-Sep-2008 16:42       1197891
kde-l10n-en_GB-4.1.2.tar.bz2            25-Sep-2008 16:41       3461286
kde-l10n-eo-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       266731
kde-l10n-eo-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1115025
kde-l10n-es-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       2762087
kde-l10n-es-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42      16233337
kde-l10n-et-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       2571324
kde-l10n-et-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       8540819
kde-l10n-fi-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       509649
kde-l10n-fi-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1906669
kde-l10n-fr-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       2799640
kde-l10n-fr-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41      19326068
kde-l10n-fy-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       153727
kde-l10n-fy-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       922243
kde-l10n-ga-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       534054
kde-l10n-ga-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1707287
kde-l10n-gl-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       737789
kde-l10n-gl-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       2105598
kde-l10n-hi-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       512137
kde-l10n-hi-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1553857
kde-l10n-hu-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       810423
kde-l10n-hu-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       3986765
kde-l10n-it-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       2645665
kde-l10n-it-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42      10645174
kde-l10n-ja-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       790238
kde-l10n-ja-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       2579380
kde-l10n-kk-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       328695
kde-l10n-kk-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1124119
kde-l10n-km-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       552214
kde-l10n-km-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1694587
kde-l10n-ko-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       334605
kde-l10n-ko-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1051882
kde-l10n-ku-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       145736
kde-l10n-ku-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       520618
kde-l10n-lt-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       510523
kde-l10n-lt-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1649889
kde-l10n-lv-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       322276
kde-l10n-lv-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1346259
kde-l10n-mk-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       475810
kde-l10n-mk-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1640894
kde-l10n-ml-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       140446
kde-l10n-ml-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       522507
kde-l10n-nb-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       664624
kde-l10n-nb-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       2003576
kde-l10n-nds-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta        25-Sep-2008 16:42       558153
kde-l10n-nds-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       3155798
kde-l10n-nl-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       1590636
kde-l10n-nl-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       8231081
kde-l10n-nn-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       642372
kde-l10n-nn-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1837078
kde-l10n-pa-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       480483
kde-l10n-pa-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1344312
kde-l10n-pl-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       665835
kde-l10n-pl-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       2793716
kde-l10n-pt-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       2648172
kde-l10n-pt-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       5626560
kde-l10n-pt_BR-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta       25-Sep-2008 16:42       2122070
kde-l10n-pt_BR-4.1.2.tar.bz2            25-Sep-2008 16:42      10139345
kde-l10n-ru-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       2088295
kde-l10n-ru-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       4951048
kde-l10n-sl-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       733436
kde-l10n-sl-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       4069393
kde-l10n-sr-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       212155
kde-l10n-sr-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1709456
kde-l10n-sv-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       2793122
kde-l10n-sv-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42      21446209
kde-l10n-ta-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       488809
kde-l10n-ta-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1733141
kde-l10n-th-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       342568
kde-l10n-th-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       1028053
kde-l10n-tr-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       571410
kde-l10n-tr-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       1856973
kde-l10n-uk-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:42       1856099
kde-l10n-uk-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:42       5170379
kde-l10n-wa-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta         25-Sep-2008 16:41       224091
kde-l10n-wa-4.1.2.tar.bz2             25-Sep-2008 16:41       712791
kde-l10n-zh_CN-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta       25-Sep-2008 16:42       550930
kde-l10n-zh_CN-4.1.2.tar.bz2            25-Sep-2008 16:41       2261931
kde-l10n-zh_TW-4.1.1-4.1.2.tar.xdelta       25-Sep-2008 16:42       586842
kde-l10n-zh_TW-4.1.2.tar.bz2            25-Sep-2008 16:41       1882023